Meny

EU-ministerutskottet diskuterade unionens digitaliserings- och jämställdhetsfrågor

Statsrådets kommunikationsavdelning 3.4.2020 11.09 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 14.44
Pressmeddelande 216/2020

Vid sitt möte fredagen den 3 april behandlade EU-ministerutskottet EU:s digitala strategi och jämställdhetsstrategi.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag om Europas digitala framtid, datastrategi och artificiell intelligens. Finland främjar EU:s digitaliseringspolitik i enlighet med regeringsprogrammet genom att stärka EU:s digitala inre marknad och konkurrenskraft och genom att främja en etiskt, ekonomiskt och socialt hållbar datapolitik och utarbetandet av ett AI-politiskt regelverk. Den digitala omställningen är den viktigaste faktorn som möjliggör hållbar tillväxt och konkurrenskraft i EU. Digitaliseringen bör också utnyttjas för att uppnå unionens klimat- och hållbarhetsmål och för att stärka genomförandet av EU:s nya tillväxtstrategi, den europeiska gröna given. Betydelsen av denna helhet framhävs när Europa börjar sträva efter ny tillväxt efter coronakrisen.

EU-ministerutskottet behandlade också den jämställdhetsstrategi för 2020–2025 som kommissionen lade fram i början av mars. Finland understöder EU:s starka jämställdhetsstrategi och ett effektivt genomförande av den. Enligt Finland är det viktigt att strategin innehåller såväl särskilda åtgärder för att främja jämställdheten och eliminera diskriminering på grund av kön som integrering av jämställdhetsperspektivet i alla steg i EU-beslutsfattandet. Integreringen är av särskilt stor betydelse med tanke på kommissionens övergripande prioriteringar, till exempel åtgärderna för digitalisering och demografisk förändring, klimatpolitiken och genomförandet av Agenda 2030 i EU.

EU-ministerutskottet fick också en lägesrapport om förhandlingarna om EU:s nästa budgetram, det vill säga långtidsbudgeten för 2021–2027. Bland annat på grund av coronavirusutbrottet har ingen tidpunkt för Europeiska rådets andra försök att nå enighet i frågan ännu fastställts. Enligt kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer kommissionen att göra preciseringar eller ändringar i sitt förslag med hänsyn till coronavirusepidemin.

Den nuvarande budgetramen har redan anpassats så att till exempel sammanhållningspolitiska medel kan användas för hantering av coronakrisen. Avsikten är också att inom EU utarbeta en samordnad exitstrategi och en omfattande återhämtningsplan. I Finland har statsrådets EU-sekretariat inlett beredningen i fråga om EU:s återhämtningsstrategi och faktorer som bidrar till ny ekonomisk tillväxt. Även de övriga ministerierna och Finlands ständiga representation vid EU ska engageras i detta arbete.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Sanna Marin
EU
artificiell intelligens
coronavirus
data
fleråriga budgetramar
jämställdhet
statsrådets EU-ministerutskott