Tillsammans mot våld mot kvinnor

Social- och hälsovårdsministeriet 6.3.2018 15.47
Kolumn

I december offentliggjorde statsminister Juha Sipilä att det internationella jämställdhetspriset kommer att mottas av Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Priset tilldelas Merkel som erkänsla för hennes karriär och arbete för kvinnor och flickor.

På Merkels begäran överräcks prispengarna till organisationen SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale i dag i Tampere-talo.  SOS arbetar mot våld mot kvinnor och barn i Niger.

Prispengarna kunde inte gå till en viktigare verksamhet. Arbetet med att minska våld mot kvinnor är ett av de viktigaste målen för Finlands jämställdhetspolitik. Finland ratificerade Europarådets Istanbulkonvention 2015 och sedan dess har det hänt mycket: anslagen för skyddshem har höjts betydligt, telefontjänsten Nollalinja som är avsedd för våldsoffer och deras närstående har inlett sin verksamhet, och det har öppnats ett stödcenter med låg tröskel för personer som har blivit utsatta för sexuellt våld. Enbart under denna regeringsperiod har finansieringen för skyddshem tills vidare höjts med 52 procent (11,55 miljoner euro 2015, i år 17,55 miljoner euro).

Även det globala perspektivet på könsuppdelat våld är viktigt. Finland har redan länge arbetat för FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet. Detta arbete innebär bland annat att kvinnors deltagande och jämställdhetsintegreringen stärks i krishantering och förebyggande av konflikter. Även kriget har könsuppdelade följder.

Det här har Finland personliga erfarenheter av. För hundra år sedan var Finland ett fattigt land i inbördeskrigets grepp. Våld var vardag och också kvinnor och flickor fick sin andel av krigets fasor. Idag är det vår – det förmögna Finlands – skyldighet att främja jämställdheten mellan könen och ett våldsfritt liv på alla håll i världen. Därför har det också inrättats ett internationellt jämställdhetspris. Och därför samlas vi i Tammerfors för att fira vårt globala samarbete till förmån för kvinnors och flickors rättigheter.

Annika Saarikko
familje- och omsorgsminister,
jämställdhetsfrågor

Annika Saarikko Annika Saarikko
internationellt samarbete
jämställdhet
samarbete
våldsförebyggande arbete