Rapport berömmer Finlands arbete för kvinnor och flickor

Utrikesministeriet 23.8.2018 10.30
Pressmeddelande

Enligt en utomstående utvärdering som utrikesministeriet har beställt har Finlands utvecklingspolitik lyckats med att främja god praxis för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. Man borde emellertid komplettera det politiska engagemanget med en tydligare jämställdhetsstrategi.

Finland har länge engagerat sig för flickors och kvinnors rättigheter i sin utvecklingspolitik. I en extern utvärdering som utrikesministeriet beställt konstateras att Finland lyckats i att främja god praxis globalt och i sina samarbetsländer, både på nationell nivå och lokalt. Enligt rapporten finns det emellertid en klyfta mellan det politiska engagemanget och genomförandet, övervakningen och utvärderingen av arbetet. Det är svårt att få fram information om resultaten om man inte ställt upp tydliga mål i förväg.

Den aktuella utvärderingens syfte är att samla god praxis och exempel och lära sig av dem. Ett exempel på en lyckad modell som lyfts fram i utvärderingen är stödet till kvinnors intressebevakning, som gjorts utifrån praktiska behov. Till exempel genom att förbättra tjänsterna för reproduktiv hälsa har man ingripit i kvinnlig könsstympning. Genom att samtidigt stärka kvinnors tekniska kunskaper och deras ledarskapsförmåga har man också påverkat hur kvinnor ser sig själva i samhället och hur det omgivande samhället ser dem.

”Bristen på jämställdhet är ett av de största hindren för utveckling. Erfarenheter visar att bättre rättigheter, ställning och möjligheter att delta för kvinnor och flickor stärker hela samhället och bidrar till att också de övriga utvecklingsmålen uppnås. Med Finlands stöd främjas också sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som är av avgörande betydelse för utvecklingen”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Finland har enligt utvärderingen lyckats påverka förfaranden som stöder jämställdhet, både i det arbetet som utförs av internationella organisationer och i det bilaterala utvecklingssamarbetet. På lokalt plan utför civilsamhällesorganisationer ett värdefullt arbete och bidrar till att påverka djupt inrotade attityder. Lärandet och kontakterna mellan olika samarbetsformer borde emellertid stärkas, enligt rapporten.

I rapporten, som offentliggjordes torsdagen den 23 augusti, konstateras att Finlands engagemang i jämställdhet är en självklarhet för dem som genomför utvecklingssamarbetet – åtminstone på politisk nivå. De konkreta stegen från den politiska nivån till resultat har inte definierats tillräckligt tydligt. Utvärderingen rekommenderar en tydligare jämställdhetsstrategi och en handlingsplan.

I fortsättningen borde utrikesministeriet därtill enligt utvärderingen stärka kopplingen mellan målsättningar på landnivå och globalt. Också de anställdas kompetens borde stödjas. Utvärderingen rekommenderar även bättre övervakning och lärande av resultaten.

Utvärderingen på utrikesministeriets webbplats: um.fi/publikationer

Ytterligare upplysningar:  Jyrki Pulkkinen, enhetschef, enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet, tfn 029 535 0978, Sanna Pulkkinen, inspektör, enheten för utvärdering av utvecklingssamarbete, tfn 029 535 1346 och

Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 552 8200.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

internationella relationer
jämställdhet
utrikespolitik
utvecklingspolitik