Meny

Minister Blomqvist: Regeringsprogrammets jämställdhetsfrämjande åtgärder stöder EU:s jämställdhetsstrategi och ett effektivt genomförande av den

Social- och hälsovårdsministeriet 6.4.2020 13.36
Pressmeddelande 76

”Både regeringsprogrammet och det kommande jämställdhetsprogrammet innehåller starka och hållbara åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen, både nationellt och internationellt. Europeiska kommissionens jämställdhetsstrategi är ett viktigt steg i rätt riktning. Finlands och EU:s mål för främjandet av jämställdheten är enhetliga och åtgärderna stöder varandra”, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Europeiska kommissionens jämställdhetsstrategi för 2020-2025 publicerades i början av mars. I strategin presenteras de centrala utmaningarna i jämställdhetsarbetet inom EU samt kommissionens mål och åtgärder för främjande av jämställdhet och eliminering av diskriminering på grund av kön under de närmaste fem åren. 

Genom strategin förbinder sig kommissionen till att garantera att ett jämställdhetsperspektiv integreras i all politik och i alla processer inom EU. Även det intersektionella perspektivet betonas i strategin, vilket innebär att man också beaktar samspelet mellan kön och andra faktorer som en diskrimineringsgrund.

Prioriteringsområdena för jämställdhetsstrategin omfattar bland annat avskaffande av könsbaserat våld, främjande av en jämställd ekonomi, integrering av jämställdhet i EU:s beslutsfattande och främjande av jämställdhet i EU:s utrikespolitik.

Minister Blomqvist anser att målen och åtgärderna är ambitiösa, och betonar vikten av strategin för jämställdhetsarbetet i hela EU.

”Samtidigt uppnås inte jämställdhet endast genom strategin. Det är av central betydelse att ambitionsnivån förblir hög under hela implementeringsskedet,” säger minister Blomqvist.

”Också under krissituationer kan betydelsen av jämställdhetsarbetet förstärkas. Effekterna av coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits påverkar olika grupper och kön på olika vis, och det är viktigt att åtgärder och behov möter varandra. Jämställdhetsstrategin kan stärka det här arbetet på EU-nivå,” säger minister Blomqvist.

Ytterligare information

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare, tfn 02951 50029, [email protected]
Tanja Auvinen, direktör, jämställdhetsenheten, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63715, [email protected]

Thomas Blomqvist
EU
Europeiska kommissionen
jämställdhet
könsskillnader
mainstreaming
strategier
värden