Meny

Beredarna av familjeledighetsreformen fick beröm av organisationer

26.2.2020 10.43 | Publicerad på svenska 27.2.2020 kl. 13.27
Pressmeddelande
Hymyilevä mies lapsi sylissään

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen fick vid ett diskussionsmöte den 25 februari höra familje- och jämställdhetsorganisationer redogöra för sina synpunkter på den grundläggande lösningen i fråga om reformen av familjeledigheterna. Diskussionsmötet, som samlade representanter för närmare 20 organisationer samt barn-, diskriminerings- och jämställdhetsombudsmännen, gav viktig information till stöd för den fortsatta beredningen av reformen.

Många talare vid mötet uttryckte sin glädje över att barnet äntligen i och med reformen ställs i centrum för föräldraledigheterna. Reformen ger barnen lika rätt till sina föräldrars omsorg oberoende av familjeform. Reformen berömdes för att den främjar barn- och familjevänliga värderingar.

Den planerade rätten för föräldrar att överlåta en del av den egna kvoten av dagpenningsdagar till den andra föräldern väckte åsikter både för och emot. En del hoppades på rätt att överlåta fler dagar, medan andra framförde önskemål om striktare kvoter som bidrar till en jämlikare fördelning av ledigheterna. I övrigt fick den föreslagna flexibiliteten ett positivt mottagande. En del organisationer önskade att ledigheterna kunde tas ut i en längre tid, till och med tills barnet går i skola. Några lyfte fram möjligheten att överlåta dagpenningsdagar till mor- eller farföräldrarna eller andra närstående.

Många deltagare framhävde också betydelsen av småbarnspedagogikens tillgänglighet och kvalitet för familjer som planerar familjeledigheter eller återgång till arbetet efter ledighet. Flexibiliteten påverkar i hur stor omfattning småbarnspedagogik anlitas och hur stora kostnaderna för småbarnspedagogiken blir. Undervisnings- och kulturministeriet ombads beakta detta i beredningen.

Dessutom fick beredarna höra vilka behov familjer med barn med funktionsnedsättning, sjuka barn eller barn med särskilda behov har.

Många av talarna framförde också sitt tack för den könsneutrala terminologin i fråga om namnet på förmånerna.

Beredarna önskades lycka till med det fortsatta arbetet och tackades för arbetet hittills. En deltagare berömde tillställningen för dess förtjusande goda stämning.

”Organisationernas insatser för reformen är av ytterst stor vikt, och mötet gav mycket information till stöd för den fortsatta beredningen. Det var glädjande att märka hur eniga organisationerna var om reformens viktigaste mål, det vill säga om att barnet och hela familjens välbefinnande ska ställas i centrum för dagpenningsmodellen. Tacksamheten för att alla familjer beaktas på jämlikt sätt vid beredningen av lagen värmde hjärtat”, konstaterade minister Pekonen.

I samband med diskussionsmötet ordnades också en kommunikationsworkshop där organisationerna fick redogöra för sina synpunkter på planeringen av kommunikationen om reformen. I svaren efterlystes framför allt kommunikation som bidrar till en attitydförändring inom arbetslivet.

Följande aktörer höll anföranden vid diskussionsmötet:


Stjärnfamiljer rf
Regnbågsfamiljer rf
Barnfamiljernas Intresseorganisation rf
Leijonaemot ry
Pienperheyhdistys ry
Finlands Föräldraförbund rf
Mothers in Business MiB ry
Mannerheims Barnskyddsförbund
Centralförbundet för Barnskydd
Väestöliitto
Mansorganisationernas centralförbund rf
Kvinnoorganisationernas Centralförbund
Miessakit ry
Män rf
Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannens byrå
Jämställdhetsombudsmannen
Kommunförbundet

Social- och hälsovårdsministeriet bereder de frågor i samband med familjeledighetsreformen som gäller förmåner. Arbets- och näringsministeriet bereder de frågor som gäller ledigheter och undervisnings- och kulturministeriet bereder den del som gäller småbarnspedagogiken.

Ytterligare information

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected]

Aino-Kaisa Pekonen
arbetsliv
barn
familjeledighet
familjeledigheter
familjer
föreningar
föräldraledighet
föräldraledighet
föräldrapenning
jämställdhet
samrådsförfarande
utkomst
välfärd