Ministeri Blomqvist: Tulevaisuuden tasa-arvotyössä yhteistyö ja pitkäjänteisyys ovat avainasemassa

8.10.2020 11.06
Tiedote 230
Neljä henkilöä istuu vierekkäin kokouspöydän ääressä ja tutkivat kannettavan tietokoneen näyttöä.

”Saavutettua tasa-arvon tilaa ei voi ottaa itsestäänselvyytenä, vaan sen säilyttämiseksi ja edistämiseksi on tehtävä edelleen lujasti töitä”, totesi pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist valtakunnallisilla Tasa-arvopäivillä torstaina 8. lokakuuta.

”Suomen tavoite on olla tasa-arvon kärkimaa. Sen saavuttaminen vaatii kunnianhimoista ja pitkäjänteistä tasa-arvopolitiikkaa” ministeri Blomqvist muistuttaa ja korostaa yhteistyön merkitystä niin eri hallinnonalojen välillä kuin kansalaisyhteiskunnan kesken sekä kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisiin sopimuksiin ja toimintaohjelmiin sitoutumisen tärkeyttä.

Kansainvälisistä sopimuksista ja toimintaohjelmista huolimatta sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa on huolestuttavia merkkejä taantumisesta. ”Kehitys, jossa tasa-arvokäsitettä halutaan kaventaa niin, ettei se kattaisi sukupuolten moninaisuutta, herättää huolta. Tämä tarkoittaisi monien ihmisten poissulkemista tasa-arvotavoitteista, ja valtava askel taaksepäin.” 

Suomi on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja sukupuolten moninaisuutta poliittisten sitoumusten lisäksi tasa-arvolaissaan. ”Joudumme puolustamaan sukupuolten moninaisuutta kansainvälisissä yhteyksissä nykyisin liian usein” toteaa Blomqvist.

Sukupuolten palkkaero ja sukupuolittunut väkivalta ja häirintä pitkäaikaisia ongelmia 

Sukupuolten palkkaero on pitkäaikainen työmarkkinoiden tasa-arvo-ongelma. Ero oli 16 prosenttia vuonna 2019. Koko työmarkkinoita tarkasteltaessa, palkkaero on pienentynyt vain noin kolme prosenttiyksikköä 15 vuodessa. Keskimääräiset ansiot ovat matalimmat kuntasektorilla, jossa työskentelee paljon naisia. 

Sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat on yksi tekijä, muttei ainut syy palkkaeroihin. ”On tarkasteltava työelämän rakenteita ja työpaikoilla tapahtuvaa palkkasyrjintää. Keskeinen tavoite on, että samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa, sukupuolesta riippumatta. Sukupuolten palkkaeron kaventamisesta on hallitusohjelmassa selkeät kirjaukset, muun muassa palkka-avoimuuden edistämisestä lainsäädännössä.” 

”Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa pitkään tiedostettu ongelma. Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Väkivaltaa ja häirintää ei voi hyväksyä missään nimessä. Hallitus on sitoutunut työhön sukupuoleen perustuvan väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi, muun muassa Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa vahvistamalla.”

Puheenvuorossaan ministeri toi esiin myös, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta hedelmättömyyttä. ”Transihmisten oikeuksien turvaaminen translain uudistamisella on ensisijaisen tärkeää. Tämä on myös yksi tasa-arvo-ohjelman tavoitteista.”

Tavoitteiden ja toimenpiteiden ulotuttava yli hallituskauden

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma sisältää yli 50 sukupuolten tasa-arvoa edistävää toimenpidettä. Niitä toimeenpannaan eri ministeriöissä. 

Tasa-arvotyön jatkumo varmistetaan eduskunnalle loppuvuodesta 2021 annettavalla valtioneuvoston tasa-arvoselonteolla. ”Selonteossa asetetaan kansalliset, vaalikauden yli ulottuvat tasa-arvotavoitteet ja myös arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tarkoituksena on vahvistaa tasa-arvopolitiikan suunnitelmallisuutta ja viitoittaa tietä kauaskantoisesti” sanoo ministeri Blomqvist.

Lisätietoja

Anna Abrahamsson, ministerin erityisavustaja, OM, [email protected], p. 0295 150 029
Tanja Auvinen, johtaja, tasa-arvoyksikkö, työ- ja tasa-arvo-osasto, STM, [email protected], p. 0295 163 715
 

Thomas Blomqvist
arvot
hallitusohjelmat
ohjelmat
periaatteet
samapalkkaisuus
selonteot
sukupuoli
sukupuolinen häirintä
tasa-arvo
tasa-arvo-ohjelma