Vi tror att jämställdhet kan uppnås överallt i världen

Varför har priset inrättats och varför just i Finland?

Jämställdhet är en grundläggande värdering för finländare. Den har haft en betydande roll när det hundraåriga Finland och hela vårt samhälle har byggts upp. I och med att det självständiga Finlands hundraårsjubileum firas 2017, beslutade statsrådet att det är en utmärkt tidpunkt för att inrätta ett internationellt jämställdhetspris.

Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internationellt betydande. Pristagaren får inte penningpriset för eget bruk, utan i stället får pristagaren se ut ett understödsobjekt som prissumman anvisas för. År 2017 är prissumman 150 000 euro, och den beviljas ur anslagen för utvecklingssamarbete.

Vi finländare är stolta över våra bedrifter i fråga om jämställdhet. Finland har i mer än hundra år varit en pionjär i jämställdhetsfrågor, och vi tror att det med hjälp av det internationella jämställdhetspriset är möjligt att globalt främja jämställdhet.

Många organisationer och enskilda personer gör ett viktigt arbete för att främja jämställdhet på internationellt plan. Vi önskar att priset bidrar till detta arbete. Vi vill också främja diskussionen om jämställdhet i en global kontext.

Praktiska arrangemang

Statsrådet inrättade det internationella jämställdhetspriset för att fira hundraårsjubileet av Finlands självständighet. Priset beviljas av statsrådet och pristagaren föreslås av en oberoende prisnämnd. Priset delas ut i samarbete med Tammerfors stad.

Pristagaren får inte penningpriset för eget bruk, utan i stället får pristagaren anvisa penningsumman för ett understödsobjekt som uppfyller förutsättningarna för utvecklingsfinansiering. På detta sätt vill vi säkerställa att priset främjar kvinnors och flickors ställning.

År 2017 består prisnämnden av verkställande direktören för Tammerforshuset Paulina Ahokas som ordförande, generalsekreteraren för projektet Finland 100 år Pekka Timonen samt författaren och forskaren Rosa Meriläinen.

Priset kommer att delas ut vartannat år.

Priset är ett led i genomförandet av Agenda 2030

Det internationella jämställdhetspriset är en konkret åtgärd genom vilken Finland syftar till att uppnå målen i handlingsprogrammet för hållbar utveckling Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar 17 huvudmål. Ett av målen är att uppnå jämställdhet mellan könen och stärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

FN:s medlemsländer enades i september 2015 om de universella målen och ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är giltigt fram till 2030. Syftet med Agenda 2030 är att lyfta den globala utvecklingen in på ett spår som tryggar människors välbefinnande och mänskliga rättigheter samt den ekonomiska välfärden och stabiliteten i samhället på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön och som gör slut på den extrema fattigdomen i världen.

Läs mer

Fact sheet about the International Gender Equality Prize (PDF)

International Gender Equality Prize brochure (PDF)