Om webbplatsen

Tjänstens innehåll
Funktioner
Användarvillkor
Ytterligare information

Tjänstens innehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen http://genderequalityprize.fi. En del av aktualitetsinnehållet på webbplatsen produceras av övriga ministerier och samarbetspartner. Statsrådets kansli ansvarar inte för detta innehåll.

Funktioner

Sökning

Sökfunktionen finns högst upp på sidan.

Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla givna sökord och enligt webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen. Sökresultaten listas enligt publikationsdatum.

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons som gäller priset. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Officiella meddelanden ska skickas till statsrådets kanslis registratorskontor registratorskontoret@vnk.fi.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är responsiv och innehållet anpassas enligt terminalutrustningen. Webbdesignen fungerar bäst då du använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdning av filer och läsprogram

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis här.

För att läsa epub-filer behöver du ett läsprogram som stöds av terminalutrustningen.

På webbsidan kan också inbäddas direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användarvillkor

Bekanta dig noga med användarvillkoren. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren i sin helhet.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text-, bild- eller videomaterial som publiceras på webbplatsen innehas av statsrådets kansli eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet. Upphovsrätten till t.ex. pressmeddelanden innehas av den organisation som uppges i uppgifterna om utgivaren.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med statsrådets kansli.

Bilder, annat material och nyttjanderätt till dem

Statsrådets kansli förmedlar bilder och annat material också på TwitterFacebook, Flickr och YouTube.

Nyttjanderätten till bilderna och annat material innehas av statsrådets kansli, om inget annat anges i samband med materialet.

I samband med att en bild eller annat material publiceras ska fotografen och innehavaren av nyttjanderätten anges. Bilder och annat material får inte manipuleras eller ändras utan lov. De får inte heller utnyttjas på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed, eller användas i marknadsföring eller reklam eller i andra kommersiella syften. Användaren får inte överföra publiceringsrätten till tredje part.

Juridiskt förbehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen. De informationsproducenter som anges i samband med materialen ansvarar för innehållet i de pressmeddelanden och annat material som de förmedlar genom webbplatsen.

Strävan är att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt.

Statsrådets kansli ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas användarvillkoren för den webbplatsen. Statsrådets kansli ansvarar inte för uppdateringen av utomstående parters webbplatser, publikationerna på dessa webbplatser eller tillförlitligheten i informationen på webbplatserna. En länk från webbplatsen till en utomstående webbplats innebär inte att statsrådets kansli på något sätt ansvarar för den webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som erbjuds eller nämns på den webbplatsen.

Statsrådets kansli har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation.

Statsrådets kansli ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Statsrådets kansli kan efter eget omdöme avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som kansliet anser vara osakligt.

Statsrådets kansli betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Statsrådets kansli har rätt att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant erbjudet material.

Statsrådets kansli kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för statsrådets kansli.

Statsrådets kansli förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida. Statsrådets kansli har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart, inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Statsrådets kansli har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används för att utveckla webbtjänsterna. Sådana uppgifter är

• nedladdade sidor
• tidpunkt
• IP-adress
• webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Sociala insticksprogram

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala insticksprogram (t.ex. Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala insticksprogrammen.

När det gäller tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller program som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användarvillkor och andra villkor.

Ytterligare information

Ytterligare information om webbplatsen ges av enheten för externa ekonomiska relationer vid statsrådets kansli: 

tuy@vnk.fi

Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001